شرکت فرآيند نوآوری مواد با داشتن رتبه بازرسی فنی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور خدمات خود را در واحد بازرسی فنی مطابق با استانداردهای بين المللی ارايه می نمايد :

بازرسی فنی حين ساخت قطعات، تجهيزات و خطوط توليد
بازرسی فنی عمليات نصب و ساختمان پروژه ها
بازرسی فنی کارخانجات صنايع مختلف در حال بهره برداری
برنامه ريزی بازرسی فنی تعميرات اساسی
بازرسی فنی هنگام تعميرات اساسی
بازرسی فنی بر مبنای ريسک
بازرسی فنی کالا قبل از حمل
مساحی بازرسی فنی
اجرای بازرسی فنی اضطراری
تامين نيروی انسانی متخصص برای ارايه خدمات در ديسيپلينهای مختلف بازرسی فنی مانند
بازرسان فنی جوش، تجهيزات مکانيکی ثابت و دوار، برق و ابزار دقيق، خوردگی، پوششهای صنعتی (رنگ و عايق)
تهيه دستورالعملهای بازرسی فنی
ارزيابی، تدوين و اجرای راهکارهای عملی سيستمهای کنترل کيفيت و تضمين کيفيت پيمانکاران اجرايی
برگزاری دوره های آموزشی بازرسی فنی
بازرسی فنی سازه های فلزی
بازرسی فنی و انجام آزمونهای مخرب و غير مخرب