logo-final
صفحه اصلی خدمات تحقیقات صنعتی

بدون ترديد، پژوهش و تحقيق، از ستونهای هر فعاليت صنعتی است. بنگاههای اقتصادی برای آنکه بتوانند همچنان در ميدان رقابت باقی بمانند، ناگزير از انجام تحقيق برای ارتقای کيفيت، کاهش هزينه ها و حصول بازارهای جديد هستند. در کشورهای توسعه يافته، اين امر سالهاست که جزو بديهيات فعاليت صنعتی- اقتصادی شمرده می شود و خوشبختانه برنامه ريزيهای کلان ايران طی سالهای اخير نيز بر اين بخش تاکيد بسيار جدی داشته است. شرکت فرآيند نوآوری مواد با تکيه بر متخصصين دانشگاهی، اهتمام ويژه ای به اين مبحث داشته و پروانه تحقيق را در زمينه صنايع فلزی از وزارت صنايع و معادن دريافت نموده است. خدمات قابل ارايه در اين بخش عبارتند از:
تدوين و ارايه دانش فنی برای طرحهای صنعتی
بررسی، تدوين و ارائه تکنولوژي های پيشرفته برای توليد مواد نو
پژوهشهای کاربردی در زمينه های مورد نياز صنايع
شبيه سازی کامپيوتری فرآيند ها و خطوط توليد
ارتقای کيفيت محصولات و خدمات
بررسی، تدوين و ارايه تکنولوژيهای پيشرفته در زمينه های مختلف از جمله فناوری نانو